Tagalog

Ang MensLine Australia ay isang pambansang suporta sa online at telepono, impormasyon at serbisyo ng pagsasangguni para sa mga kalalakihan at sa mga nangangalaga sa kanila, makukuha anumang oras ng araw.

 

Ang mga kawani ng MensLine Australia ay mga propesyonal na sanay sa mga problema ng kalalakihan, kabilang ang:

 • gumagamit o nakakaranas ng karahasan sa tahanan o sa mga karelasyon
 • kalusugan sa kaisipan at lipunan ng mga kalalakihan
 • mga kahirapan sa pamilya at mga pinag-aalala sa pakikipagrelasyon
 • pangangasiwa ng galit
 • pagkalulong sa droga
 • pangkalahatang kapakanan at higit pa

Narito kami para tumulong sa mga kalalakihan na nangangailangan ng tulong sa lahat ng mga uri ng pagkikipagrelasyon at mga sitwasyon.

 

Ang MensLine Australia ay nagbibigay ng:

 • Isang ligtas at pribadong lugar para pag-usapan ang mga pinag-aalala.
 • Suportang walang panghuhusga
 • Pagtuturo at mga praktikal na istratehiya sa pangangasiwa ng mga personal na pinag-aalala.
 • May katuturang impormasyon, ugnayan, at pagsasangguni sa mga serbisyo at programa.
 • Makakagamit ng suporta saan mang lugar, anumang oras – sa halaga ng isang tawag.

Para makausap kami, tawagan ang 1300 78 99 78.

 

Serbisyo ng Tagasalinwika

Ang Translating and Interpreting Service (TIS) ay makukuha ng lahat na hindi nakapagsasalita ng Ingles. Pagtawag mo sa MensLine Australia, makakahiling ka ng isang interpreter. Ilalagay ang tawag mo sa ‘hold’ at ikokonekta ulit na may isang interpreter na sa linya para sa pangkumperensyang pag-uusap. O kaya naman, tawagan mo ang TIS sa 131 450 at hilingin sa kanilang tawagan ang MensLine Australia.